İçeriğe geç

Hakkımızda

Biz Kimiz?

Suistimal incelemesi alanında inisiyatif alan ve emek sarf etmeye başlayan hasar inceleme ve insan mühendisliği profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Suiistimal Tahkikatçıları Derneği (Satder) Türkiye’nin her bölgesinde görev alabilecek üye yapısıyla “Suistimal İncelemeleri” öncü hareketidir

Vizyonumuz

Suistimal inceleme ve sigorta araştırmacılığı alanında yürütülen faaliyetlerin; bütün aktörleri ile eşgüdüm içerisinde takibini sağlamak, bu alanda çalışacak şahıs ve firmaların yetiştirilmesi, kalifikasyonunun tesisi, yürütülen iş ve işlemlerin
standartlaştırılması, etik ilkeler ve hukuk düzeni açısından her aktör tarafından takip edilebilir ve anlaşılabilir bir düzlemde gelişiminin sağlanması ile ilgili süreçlerinin öncüsü, lideri ve referans kurumu olabilmektir.

Vizyonumuz

Suistimal inceleme uzmanlığının ve sigorta araştırmacılığının bilimsel bir bakış açısıyla gelişimini ve standartlaştırılabilmesini
sağlamak, bu amaca yönelik ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemelerin takibini yapmak, standartlar ve etik kuralları ön plana alarak sahada bu kapsamda faaliyet gösteren
uzmanların eğitilmesini ve dernek içi bir yapılanma ile oluşturulan iç denetim birimleri vasıtasıyla takibini yapmak, gerçek rizikolarla mağdur olmuş sigortalılara, organize/bireysel motivasyollarla zarara uğratılmaya çalışılan sektör çalışanlarına, sigorta şirketlerine (Özelde/Doğrudan), ülkeye ve topluma (Genelde/Dolaylı) katkılarda bulunmaktadır

Neye Talibiz?

Bugün, birçok kurum, kuruluş ve sektörün ortak faaliyet alanı haline gelen bedeni hasar suiistimalleri ile ilgili ortaya çıkan çalışma alanının çok sektörlü yapısı ve bu alanda geliştirilen önlemlerin etkili olabilmesi için yapılan çalışmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesi konusunda emek vermeye talibiz.

Hedefimiz

Derneğimiz, etik İlkeleri çerçevesinde yürüteceği iş ve işlemleri; bireysellikten ve sadece ekonomik sonuçlara angaje bakış açısından çıkararak, etik davranışlar, kalite politikaları ve memnuniyet odaklı kurumsal bir nitelik kazandıracak bir sisteme dönüştürmeyi, standartlaşmış ve doğru sonuç veren bir işlemler kılavuzu ile ölçülebilir/kontrol edilebilir bir şekle kavuşturmayı, sigortalı, sigorta şirketi ve acentenin işlem süreci içerisinde kaldığı (işbirliğinin ortaya çıkaracağı beyin fırtınası ile) bir sinerjiye dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Neler Yaptık ve Yapmaktayız

Vizyon ve misyonumuzu geliştirmek amacı ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini üst düzeye çıkararak, sürekli eğitim sistemine önem vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derneğimizin bu güne kadar geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği standartlar şu şekildedir.

√  Kanuni bilgilendirmeler ve kişisel veriler kanununa uygun olarak hazırlanmış beyan formu (Gelişime açıktır).

√ Araştırma kriterlerine yenileri eklenmiştir. Araştırma kriterlerinin web sayfamızda yayımlanması uygun bulmadığımızdan,  web sayfamıza eklenmemiştir.

√   Hasar dosyalarına özel hukuki veri bankası,

√   Fotoğraflı hasar örnekleri (hazırlık aşamasında),

√ Uzaktan dosya yapma standartları (Hastalık, İl dışı, görüşmeyi kabul etmeme gibi durumlarda),

√  Avukat talepli dosyalarda yapılması gerekenler,

√  Araştırmaya izin vermeyenler ile ilgili standartlar,

√  Olması gereken geri bildirimler ile ilgili standartlar vb.

   Ayrıca her olay ve kazanın tahkikatı sırasında izlenecek yolu ve dikkat edilecek yasal işlemleri ihtiva eden tahkikatcı el kitabımız bitme aşamasındadır.

   Standartlarımızı benimseyen ve taahhüt eden kurum ve şahıslar, gerekli araştırma sonunda derneğe üye edilecektir.  

   Tahkikatcı çalışma standartlar oluşturulmuştur. Derneğimiz kalite politikası ve müşteri memnuniyet politikası tamamlanarak ilgili “Kalite Belgeleri” alınacaktır.

   İşimizde öncü, müzakereci, etkili iletişim diline hâkim, empatik iletişime önem veren, limbik sistemin sağladığı vücut diline hakim, her konuda öğrenci, bildiği konuda öğretici ve günümüzün gelişen şartlarına göre çalışmayı şiar edindik.

   Bu farkındalığımızı herkesle paylaşıp herkesin yararına kaliteli, doğru, bağımsız ve sonuç odaklı, gereksiz bilgilerden arındırılmış, hukuksal durumları değerlendirilmiş, adaletli raporlarla hizmet vermek temel ilkemizdir. Bu ilkemizden kesinlikle ödün verilmeyecektir.

Etik İlkelerimiz

Üyelerimiz Verilen hizmetin her türlü
özel çıkarın üzerinde olduğu bulunduğu
bilinç ve anlayışıyla;


√ İşleyişi kolaylaştırmak, ihtiyaçları en etkin, hızlı ve verimli biçimde
karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve tarafların memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
√ Görevini insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük,
hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
√ Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve
cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve
uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet
gereklerine uygun davranmayı,
√ Görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye
almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat
beklentisi içinde olmadan yerine
getirmeyi,
√ Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik,
ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
√ Suistimal Tahkikatçıları Derneğince
belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt etmişlerdir.

Hızlı Geri Dönüşler

Derinlemesine İnceleme

Başarılı Sonuçlar